Milieurichtsnoeren

Behoud van het milieu en de schepping

De HiPP-groep zet zich in voor het behoud van het milieu en de schepping.

Om deze verantwoordelijkheid op te nemen, gaat ze verder dan de wettelijke voorschriften inzake milieubescherming. De volgende 13 milieurichtsnoeren, die aan de basis van de continue verbetering van de milieubescherming, maken sinds 1995 deel uit van het ondernemingsbeleid van HiPP

 • 1. Het gebruik van milieuvriendelijke technologie stelt ons in staat de schadelijke gevolgen voor het milieu tot het minimum te beperken.
 • 2. De door de onderneming veroorzaakte milieubelasting wordt voortdurend bewaakt, gedocumenteerd en geanalyseerd. Mogelijke verbeteringen worden uitgevoerd met de beste beschikbare technieken voor zover economisch verdedigbaar.
 •  3. De milieubelasting van nieuwe activiteiten, producten en processen moet zo laag mogelijk zijn en wordt steeds op voorhand beoordeeld.
 •  4. Het is onze doelstelling hulpbronnen te sparen. Hernieuwbare hulpbronnen genieten de voorkeur boven eindige hulpbronnen.
 •  5. Als wereldwijd grootste verwerker van biologisch geteelde grondstoffen rust op ons de bijzondere verplichting de hoeveelheid gebruikte biologische grondstoffen voortdurend te verhogen.
 • 6. Voor onze verpakkingsplanning geldt het minimum als richtsnoer. De materiaalhoeveelheid wordt zo laag mogelijk gehouden en er wordt in het bijzonder gelet op een zo groot mogelijk aandeel secundaire grondstoffen en recycleerbaar verpakkingsmateriaal. Alternatieve verpakkingswijzen, bijvoorbeeld meervoudig gebruik, genieten onze steun.
 • 7. Effectieve milieubescherming door de onderneming is slechts mogelijk als alle werknemers hieraan meewerken. Daarom willen we de milieubewustheid van onze medewerkers bevorderen door voorlichting, opleidingen en instructies.
 •  8. Onze klanten ontvangen constant advies over de milieuvriendelijke gebruiksmogelijkheden van onze producten.
 • 9. Van onze leveranciers en dienstverleners verwachten wij dat ze dezelfde milieunormen respecteren als wijzelf.
 • 10. Wij hechten veel belang aan communicatie met het publiek en geven regelmatig informatie over onze activiteiten op het gebied van milieubescherming. Wij streven ernaar suggesties en wensen van het publiek in de praktijk om te zetten.
 •  11. Het vlotte contact met de overheid helpt ons milieubelasting te voorkomen of tot het minimum te beperken.
 • 12. Door een omvangrijk storingsbeheer willen we het risico van ongevallen en schadelijke gevolgen voor mens en milieu tot het minimum beperken.
 • 13. Door controlesystemen verzekeren we de verwezenlijking van onze milieudoelstellingen, die voortdurend getoetst moeten worden aan de nieuwste inzichten en zo nodig aangepast moeten worden.

HiPP filosofie

Welkom op HiPP.be
fr | nl